ANTI-NATO građansko okupljanje u Podgorici

Al­ter­na­ti­va Cr­ne Go­re je održala pro­te­ste za su­bo­tu, 8.apri­la, u 11.59, is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re jer sma­tra da je ula­skom u voj­ni sa­vez NA­TO na­ru­še­na bez­bjed­nost Cr­ne Go­re. U pro­te­kle dvi­je go­di­ne de­si­la se se­ri­ja na­pa­da na ze­mlje ko­je su čla­ni­ce tog voj­nog sa­ve­za. Da li je pametno stavljati Crnu Goru u sukob između velikih sila?

Al­ter­na­ti­va oče­ku­je na­pa­de na Cr­nu Go­ru ko­ji bi ima­li za cilj da de­mo­ti­vi­šu sve one ko­ji po­sli­je nas bu­du apli­ci­ra­li za član­stvo u NA­TO-u. Ta­ko­đe, bri­ne nas i to što su u sva­koj ze­mlji „Tre­ćeg svi­je­ta” po­put Cr­ne Go­re za­bi­lje­že­ni slu­ča­je­vi si­lo­va­nja dje­ce i že­na od stra­ne NA­TO voj­ni­ka. Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić je pot­pi­sao SOFA spo­ra­zum ko­ji da­je imu­ni­tet ame­rič­kim voj­ni­ci­ma od kri­vič­nog go­nje­nja. To zna­či da ame­rič­ki voj­nik mo­že ubi­ti gra­đa­ni­na Cr­ne Go­re na Tr­gu ne­za­vi­sno­sti u Pod­go­ri­ci i oti­ći ne­ka­žnje­no. Da li se tako štiti nezavisnost Crne Gore i sloboda njenih građana?! Da li mi potpisivanjem tog akta postajemo rezervat u kome će moći da se organizuje safari na naše građane?!

 

Alternativa podsjeća to da naš Ustav, Član 91. kaže da je neophodno dobiti dvotrećinsku podršku za ulazak u bilo koji vojni savez. Vlada Crne Gore se sprema da prekrši Ustav. Ako vrhovni pravni akt prestaje da važi, onda ne važe ni ostali zakoni. Ako prestanu da važe zakoni, onda sve postaje dozvoljeno. Da li mi treba da budemo mirni na kršenje Ustava Crne Gore?

VIDEO MATERIJAL