PENZIONERI NEĆE RADITI U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Predlog Alternative da penzioneri ne rade u državnoj službi je prihvaćen! Posebnu zahvalnost dugujemo M.S. koji je sa nama radio na ovom predlogu Zakona. Ta­kav pro­pis je neo­p­ho­dan ako že­li­mo da se oslo­bo­di­mo „sta­rog ka­dra” i da šan­su pru­ži­mo mla­dim lju­di­ma.

Ne­za­po­sle­nost u Cr­noj Go­ri je ogrom­na i za Alternativu Crna Gora je bi­lo ne­vje­ro­vat­no da se ne­ka ka­drov­ska rje­še­nja tra­že me­đu pen­zi­o­ni­sa­nim slu­žbe­ni­ci­ma dok 100.000 lju­di če­ka na po­sao u Cr­noj Go­ri. Ra­ni­je smo evi­den­ti­ra­li da su ne­ki „pen­zi­o­ne­ri” uži­va­li u svo­jim pen­zi­ja­ma i na­kna­da­ma ko­je su pri­ma­li od dr­ža­ve, dok se sva­ka če­tvr­ta pla­ta iz bu­dže­ta po­zajm­lju­je po ne­nor­mal­nim ka­ma­ta­ma. Da po­no­vi­mo još jed­nom - sva­ka če­tvr­ta pla­ta i pen­zi­ja je po­zajm­lje­na! Mo­že­te li on­da da za­mi­sli­te da ne­ko pri­ma pla­tu i pen­zi­ju? Da li je to op­ti­mal­no?!

U Mi­ni­star­stvu javne uprave ka­žu da su naj­zna­čaj­ni­je no­vi­ne pred­lo­že­ne u na­cr­tu za­ko­na to što se sa­da star­je­ši­ne or­ga­na pre­po­zna­ju kao po­seb­na ka­te­go­ri­ja an­ga­žo­va­nih u dr­žav­noj upra­vi, a uve­de­na je i oba­ve­za po­ha­đa­nja obu­ke za sve ru­ko­vo­di­o­ce ko­ji ne­ma­ju rad­nog is­ku­stva na po­slo­vi­ma ru­ko­vo­đe­nja.
– Otva­ra se mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja li­ca sa še­stim ni­vo­om kva­li­fi­ka­ci­je obra­zo­va­nja. Pred­la­že se da uvje­re­nje o zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti, pri­li­kom za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa, do­sta­vlja sa­mo iza­bra­ni kan­di­dat ra­di po­jed­no­sta­vlje­nja pro­ce­du­ra i sma­nje­nja tro­ško­va kan­di­da­ti­ma. Pro­ši­ru­je se krug li­ca ko­ja se mo­gu pri­ja­vi­ti na in­ter­ni oglas, jer se otva­ra i za slu­žbe­ni­ke sa lo­kal­nog ni­voa na ko­ji se ovaj za­kon ina­če pri­mje­nju­je, či­me će se po­sti­ći ve­ća kon­ku­rent­nost i mo­bil­nost – na­vo­de u mi­ni­star­stvu.

LINK ČLANKA